Agenda ALV 2018

Agenda Algemene Ledenvergadering, dinsdag 20 november 2018.
Aanvang 20.00 uur, TCL Clubhuis te Lienden.

 

Download agenda 2018 (link moet nog gewijzigd worden!)

 1. Opening.

 1. Notulen Algemene Ledenvergadering 2017. Bespreking openstaande actiepunten.

 1. Jaarverslagen 2018 per commissie.

 1. Financiële verantwoording bestuur over 2018.

 1. Begroting 2019.

 1. Kascommissie 2018.

  1. Verslag controle en decharge door ALV.

  2. Benoeming nieuwe kascommissie.

 2. Verkiezing/herbenoeming bestuursleden.

 3. Verkiezing voorzitter.

 4. (Her)benoeming TC leden.

 5. Zelfwerkzaamheid.

 6. Vaststellen contributie 2019.

 7. Voorstellen ingediend door tenminste 5 leden:

  1. Gelijke kansen voor alle competitieteams om zelf competitiedag te kiezen en wat te doen indien er te veel teams zijn voor dezelfde dag/avond.

 1. Rondvraag.

 1. Sluiting.

 

Toelichting op een aantal punten van de agenda

 

 1. Indien het aantal stemgerechtigde leden om 20.00 uur niet aanwezig is, sluit de voorzitter de vergadering. Als het vereiste aantal om 20.15 is verkregen, heropent hij de vergadering.

 2. Achtereenvolgend komen aan het woord: de voorzitter, secretaris, barcommissie, technische commissie, onderhoudscommissie en de jeugdcommissie.

 3. Huidige samenstelling: Bert van der Heijden en Hanneke van der Laan, reserve Cora den Ambtman.

 4. Het rooster van aftreden is als volgt:

  1. 2018, 2021 ev.: Commissaris JC en secretaris

  2. 2019, 2022 ev.: Commissaris OHC en penningmeester.

  3. 2017, 2020 ev.: Commissaris BC en TC.

 5. Commissaris BC treedt reglementair af en is niet herkiesbaar. Vanuit het bestuur wordt Corien Bakhuizen voorgedragen.

 6. Commissaris TC treedt af. Vanuit het bestuur wordt Tom Dubelaar voorgedragen.

  1. Opmerking: In principe geldt de benoeming in een bestuursfunctie voor 3 jaar. Bij tussentijds aantreden geldt die echter voor de resterende duur van de functie. Daarna, bij herbenoeming, gaat de volledige periode van 3 jaar weer in.

 7. De voorzitter treedt reglementair af en is herkiesbaar.

 8. De Technische Commissie bestond in 2017 uit: Cees van Mechelen (vz), Marian van Dissel, Tom Dubelaar, Harm van Ommeren, Ageeth Ottens, Dithsy van Koetsveld, Arthur Smit.

 9. Bedoelde voorstellen moeten schriftelijk minimaal 7 dagen voor de algemene ledenvergadering bij de secretaris worden ingediend en ieder door tenminste 5 leden zijn ondertekend.