Agenda ALV 2019

Agenda Algemene Ledenvergadering  dinsdag 19 november 2019, aanvang 20.00 uur, TC Lienden Clubhuis te Lienden.

 

1.        Opening

2.        Goedkeuring notulen Algemene Ledenvergadering 2018.

3.        Jaarverslagen 2019 per commissie.

4.        Financiële verantwoording bestuur over 2019.

5.        Begroting 2020.

6.        Kascommissie 2019.

            a) Verslag controle en decharge door ALV.

            b) Benoeming nieuwe kascommissie.

7.        Verkiezing/herbenoeming bestuursleden.

8.        Verkiezing voorzitter.

9.        (Her)benoeming TC leden.

10.      Vaststellen contributie 2020.

11.      Overlast en wetgeving

12.      Voorstellen ingediend door tenminste 5 leden:

….

….

13.      Rondvraag.

14.      Sluiting.

 

Toelichting op een aantal punten van de agenda

 

Ad. 01.            Indien het aantal stemgerechtigde leden om 20.00 uur niet aanwezig is, sluit de voorzitter de vergadering. Als het vereiste aantal om 20.15 is verkregen, heropent hij de vergadering.

Ad.03.            Achtereenvolgend komen aan het woord: de voorzitter, secretaris, barcommissie, technische commissie, onderhoudscommissie, de jeugdcommissie en de pr/communicatiecommissie.

Ad.06.            Huidige samenstelling: Cora den Ambtman en Klaas Jan Feitsma , reserve Remco an Haack

Ad.07.            Het rooster van aftreden is als volgt:

2021, 2024 ev.:       Commissaris JC en secretaris

2019, 2022 ev.:       Commissaris OHC en penningmeester

2020, 2023 ev.:       Commissaris BC en TC

Commissaris OHC, Jaap van Ommeren, treedt reglementair af en nog 1 jaar herkiesbaar. Het bestuur gaat op zoek naar een opvolger voor Jaap.

Commissaris TC, Tom Dubelaar treedt af en is niet herkiesbaar. Karlijn vd Brink wil Tom graag opvolgen.

 

Opmerking:              In principe geldt de benoeming in een bestuursfunctie voor 3 jaar. Bij tussentijds aantreden geldt die echter voor de resterende duur van de functie. Daarna, bij herbenoeming, gaat de volledige periode van 3 jaar weer in.

 

Ad. 08.            De voorzitter treedt reglementair af en is herkiesbaar.

Ad. 09.            De Technische Commissie bestond in 2019 uit: Tom Dubelaar (vz) (aftredend voorzitter), Marian van Dissel, Dithsy Koetsveld, Harm van Ommeren, Hein van Ingen (aftredend), Ageeth Ottens, Karlijn van de Brink.

Ad 11.             Het afgelopen jaar zijn de regels door de gemeente in de Algemene Plaatselijke Verordening aangescherpt. Tezamen met de klacht van overlast is hierdoor extra gecontroleerd door politie en is er veel contact geweest tussen het bestuur en de betrokken partijen. Graag geven wij een toelichting.

Ad. 12.            Bedoelde voorstellen moeten schriftelijk minimaal 7 dagen voor de algemene ledenvergadering bij de secretaris worden ingediend en ieder door tenminste 5 leden zijn ondertekend.